Reglementen.

Rond de Driepoel gelden twee (onderstaande) reglementen: het verenigingsreglement van HSV Maurits en het gemeentelijk reglement.


Opmerking vooraf:

Voor het vissen bij De Driepoel is geen VISpas en/of kleine VISpas nodig.

In alle hieronder genoemde en niet genoemde ter zake zijnde gevallen beslist het bestuur van de vereniging bindend!


Hsv Maurits verenigingsreglement (dd 1-1-2016)

Dit reglement bevat:

* algemene bepalingen

* wat verboden is c.q. niet toegestaan

* bepalingen omtrent het voeren

* controle en overtredingen

* bepalingen over het verkeer rond de Driepoel


Algemene bepalingen:

01. Vissen zonder geldige vergunning van Hsv. Maurits is verboden. Dag- en jaarvergunningen zijn te koop in de kantine, bij de controleurs als de kantine gesloten is en bij de Cartridge Navulstation Spieringhs, Stationsplein 2 te Geleen.

02. De vergunning is strikt persoonlijk en kan en mag onder geen beding aan derden worden overgedragen.

03. Voorkom beschadigingen aan papierbakken, banken, oevers e.d.

04. Ontzie de op het terrein en in het water aanwezige planten en vogels.

05. Houd het terrein schoon: deponeer afval in de afvalbakken.

06. Het gebruik van een deugdelijk schepnet is verplicht.

07. Iedereen die vist met een of twee hengels met werpmolens, is verplicht een onthaakmat te gebruiken.

08. Gevangen vis dient onmiddellijk teruggezet te worden.

09. Alle vis groter dan 20 cm dient geschept te worden met een deugdelijk schepnet.

10. Het bestuur van de Hsv. Maurits kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen aan persoonlijke goederen en/of ongevallen.

11. Met alle vergunningen mag gevist worden met twee hengels.

12. Er mag gevist worden tussen zonsopkomst en zonsondergang.

            

Wat is verboden c.q. niet toegestaan?

01. Het is verboden vis mee naar huis te nemen.

02. Gebruik maken van stalen leefnetten en/of leefzakken is verboden.

03. Aardappelen, broodkorst en tijgernoten zijn verboden.

04. Drijvend aas is niet toegestaan.

05. Voerboten en/of fishfinder zijn niet toegestaan.

06. Paraplu's zijn toegestaan, maar tenten met een vast grondzeil niet.

07.  Nachtvissen is NOOIT toegestaan (behoudens toestemming).

08. Verboden is om te vissen:

met een werplood zwaarder van 30 gram;

met een haakmaat groter dan nr. 8 en met meer van 1 onderlijn;

met meer dan 2 hengels of met meervoudige haak;

tussen de planten of anders dan vanaf de oever;

anders dan op door de vereniging aangewezen en gemarkeerde plaatsen.           


Bepalingen omtrent het voeren

Er mag gevoerd worden met maximaal 1000 gram gebruiksklaar voer, inclusief granen en zaden. Tijdens het vissen mag men niet meer van het genoemde gewicht in bezit hebben.

Het gebruik van een katapult is toegestaan, echter alleen om deze te gebruiken om aas naar een visplaats te schieten.

Het gebruik van gekleurde maden is verboden.


Over controle en overtredingen       

Men is verplicht tegenover de daarvoor aangewezen en herkenbare personen de vergunning op eerste aanvraag te tonen.

Meld overtredingen en/of vernielingen onmiddellijk bij de controleur of bij het bestuur.

Overtredingen van de reglementen worden bestraft door het bestuur.

Houdt u aan de bepalingen van de visserijwet en overige overheids- voorschriften, regels en bepalingen van de vereniging en de aanwijzingen van de controleurs en/of het bestuur.

Bij geconstateerde overtredingen neemt het bestuur de volgende maatregelen:

* bij de eerste overtreding een waarschuwing

* bij de tweede overtreding word je een maand geschorst

* bij de derde overtreding word je geschorst tot de volgende ledenvergadering en word je dan voorgedragen om als lid geroyeerd te worden.


Bepalingen over het verkeer rond de Driepoel

Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstallingen te worden geplaatst. Op de paden rondom de vijver is het verboden fietsen en bromfietsen aan de hand mee te voeren.

De politie kan in het hele gebied rond de Driepoel verbaliserend optreden; de vereniging kan rapporterend optreden.Gemeentelijkreglement.


Deel 1: Vervoermiddelen       

1. Het is verboden zich op het terrein te begeven met auto's, motoren en (brom)fietsen, mits door de gemeente Sittard-Geleen anders wordt aangegeven.

2. Auto's, motoren en (brom)fietsen dienen in de daarvoor aangegeven vakken te worden geparkeerd c.q. gestald.

3. Auto's, motoren en (brom)fietsen welke buiten de aangegeven vakken worden geparkeerd c.q. gestald, kunnen door de gemeente c.q. hsv. Maurits worden verwijderd.

4. Het gebruik van de stalling is voor eigen risico. Aanbevolen wordt het vervoermiddel deugdelijk af te sluiten. (Brom)fietsen mogen middels een slot aan de rekken worden bevestigd.

5. Het is verboden op de wandelpaden rond de vijver enige andere sport dan de hengelsport uit te oefenen.


Deel 2: Afval   

1. Papier, plastic en ander klein afval dient in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.


Deel 3: Honden          

1. Het is verboden honden mee te nemen op de paden rondom de visvijver.

2. Op het doorgaande pad op de dijk is het toegestaan een hond mee te nemen.

3. Honden dienen aangelijnd te zijn.

4. Het is verboden honden in het water te laten.

5. De hondenbezitter dient de uitwerpselen zelf te verwijderen.

6. Het is toegestaan met honden de kantine van de visclub te bezoeken.


Deel 4: Over het vissen

1. Het is verboden in de kweekvijver te vissen.

2. Het is verboden te vissen in het paaigebied.

3. Vissen is alleen toegestaan op de daarvoor aangelegde vissteigers en alternatieve viszones.

4. Voor verdere regelgeving omtrent het vissen en de visuitrusting wordt verwezen naar het reglement van hsv. Maurits.

5. Het is hsv. Maurits toegestaan alternatieve visplaatsen aan de vissers aan te wijzen.

6. De gemeente en hsv. Maurits behouden het recht vissen in de aanwezige viszones c.q. op de aanwezige vissteigers te verbieden

7. Ter voorkoming van beschadiging is het ten strengste verboden draagpennen of puntige voorwerpen in de draadkorven te slaan.


Deel  5: Overig            

1. Het is verboden dieren te voederen, te verjagen of hun rust te verstoren.

2. Het is verboden planten of delen van planten te beschadigen of mee te nemen.

3. Het is verboden de rust te verstoren in het gebied door luidruchtig gedrag, muziek o.d.

4. Het is verboden zich in het water te bevinden d.m.v. zwemmen, boten o.d.

5. Het is verboden van de paden af te wijken.

6. De gemeente en hsv. Maurits zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen en/of vandalisme.

7. Het is niet toegestaan het broedplaatsgebied van de kweekvijver te betreden. Ter voorkoming van oeverbeschadiging is het max. waterniveau 54.68 N.A.P.

8. Als bovenstaande regels en eventuele mondelinge c.q. schriftelijke aanwijzingen niet worden nageleefd, kan dit leiden tot het nemen van maatregelen door de gemeente Sittard-Geleen en/of hsv. Maurits, waarbij het inschakelen van de politie niet uitgesloten is.